Pdf olarak indirmek için: Düzeltilen Yeni Tuzuk – son şekli – 17.11.2008-2

ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği” dir.
Kısa ad olarak “ Çocuk Bil.Der “ kullanılacaktır.
Derneğin merkezi Ankara’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek
Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, çocuklara karşı her türlü istismarın ve ihmalin önlenmesi,
çocukların güvenliğinin sağlanması ve toplumun bilgi güvenliği bilincinin sağlanması
amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar
yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak
için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak
üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü
teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin
etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal
açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
2
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için
yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak
derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye
olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve
işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen
kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak
projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer
mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube
ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan
alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17 – Üye kişi ve kurumlar adına, bilgi ve çocuk güvenliği kapsamına giren
konularda yasal işlem takibi ve üye adına yürütülmesi
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip
3
olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim
kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu
amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca
üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim
kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat
verebilirler.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları
şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve
üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz
gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.
4
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve
Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş
delegelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş
gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya
da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve
yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi
günden az, altmış günden fazla olamaz.
5
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için
yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel
kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca
bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı
veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
6
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve
diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu
belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu
üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının
üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek
üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek
aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle
onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına
karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube
ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü
yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
8
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü
kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube veya temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin veya temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
11-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
12-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
13-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
9
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve
bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde
yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz 20 YTL, yıllık aidat alınır. Bu miktarları
artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması, kongre, sempozyum ve konferans gibi faaliyetlerden
sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin
yıllık kanuni hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yıllık
kanuni haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına
dönülebilir.
10
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa
uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş
ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları
bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan
düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık
ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri
tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında
defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
11
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına
göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço
esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31
Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine
geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım
Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)
“Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile
dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin
12
kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği
bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek
yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili
değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine
bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye
başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle
saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider
işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de
sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan
sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare
amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren
(Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri
13
yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel
kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli
ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak
suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma
Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim
kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri
belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir
örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili
Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile
yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler
Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini
izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-
24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında
dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te
belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,
değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel
kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki
14
idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından
iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim
yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta
yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.
Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,
Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube
açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden
doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş
yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
15
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil
edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede
kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam
üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de
seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına
sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler
katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna
katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez
yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim
kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin
mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda
temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması
16
açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan
ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı
oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme
halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında “Tasfiye Halinde Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,
alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri
sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte
en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,
mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay
içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye
tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter
ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
17
Hüküm Eksikliği
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği
temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu
üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
Betül Ulukol: Geçici yönetim kurulu başkanı
Tansu Günay: Geçici yönetim kurulu sekreteri
Sevgi Başkan: Geçici yönetim kurulu üyesi
Filiz Şimşek Orhon: Geçici yönetim kurulu üyesi
Özdecan Bezirci: Geçici yönetim kurulu üyesi
Ayşegül Coşgun: Geçici yönetim kurulu üyesi
Aslıhan Topak: Geçici yönetim kurulu üyesi
Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.